Mobning


Definition af mobning

Som du kan læse på siden: Eventyr om Mobning, så har både jeg selv og min yngste søn været udsat for mobning både i folkeskolen og i vores voksne liv på uddannelsesinstitutioner og på arbejdspladser. Mine personlige erfaringer med mobning fortæller mig, at mobning kan kendetegnes på følgende måder:

  • Det er et gruppefænomen, der for det meste sker i en social kontekst, og derfor er mobning et socialt fænomen
  • Det er et mønster, der gentager sig over tid (systematik) og kan være både direkte og indirekte
  • Mobning er menneskeskabt, da der ikke foregår systematisk mobning i dyreverdenen, som vi kender det i menneskeverdenen
  • Mobning er en uligeværdighed i magtforholdet mellem den/dem, der mobber og dén, der bliver mobbet, så dén, der bliver mobbet, har svært ved at forsvare sig
  • Formerne kan være aktive ved synlig forfølgelse eller passive ved den mere tavse udelukkelse
  • Mobning sker ofte på et sted, som offeret ikke umiddelbart har mulighed for at forlade
  • Mobning er en gentagen udsættelse for negative handlinger (både verbale, sociale, fysiske, materielle og elektroniske) og kan udføres af både enkeltpersoner og af en gruppe

Jeg synes, det er vigtigt at præcisere, hvad der menes med “mobning”, for ellers kan ordet benyttes/misbruges om mange forskellige situationer, der måske slet ikke er mobning. Det betyder i praksis, at man enten kommer til at bagatellisere eller overdramatisere sociale begivenheder blandt børn eller voksne.

Der er mange myter om mobning. Ofte benyttes begrebet mobning i flæng eller som synonym for mere uskyldige former for drillerier eller konflikter mellem børn/voksne. Det er derfor vigtigt at præcisere begrebet inden man går i gang med at lave en handleplan.

Der er en gradvis overgang fra drilleri til konflikter og egentlig mobning, og det viser sig i praksis, at mobning ofte kan starte som generende og grovere drillerier.

mobbetrappen

Moppetrappen

Drilleri

Almindeligt drilleri er ofte af spontan karakter og kærligt ment. Drilleri er ifølge Nudansk Ordbog “bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt”

Konflikt

Konflikter opstår når personer eller grupper er uenige og blandt børn udvikler konflikten sig tit fra verbale til korporlige handlinger. Når to fysisk eller psykisk lige stærke personer/grupper er involveret i en konflikt eller er oppe at slås er der ikke tale om mobning.

Et rigtig godt visuelt eksempel på, hvad der kan ske, når uoverensstemmelser mellem mennesker ikke bliver søgt løst på en konstruktiv måde og med udgangspunkt i princippet “WinWin” er Konflikttrappen fra Center for konfliktløsning.

Mobning

Mobning derimod er et overgreb, hvor der er tale om asymmetri i magtforholdet mellem de involverede og hvor overgrebet bliver over længere tid. For at man kan kalde noget for mobning, skal en person altså gentagne gange have været udsat for ubehagelig, nedværdigende eller sårende behandling fra en eller flere personer, der bevidst udfører disse negative handlinger.

Mobning blandt børn

Børns Vilkår mener, at mobning bedst kan forstås som en dårlig kultur i et fællesskab. Mobning er et gruppefænomen, der berører alle børn i en klasse. Mobning er altså ikke et problem, der kan hægtes op på et enkelt barn, der mobber, selvom det nemt kan opleves sådan især for dét barn, der bliver udsat for mobningen. Børns Vilkår læner sig op ad Helle Rabøl Hansens definition af mobning, i hendes Grundbog mod mobning fra 2005:

“Mobning er gruppens systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person på et sted, hvor denne person er tvunget til at opholde sig”

Mobning på arbejdspladser

Om mobning på arbejdspladser (eller uddannelsesinstitutioner for voksne) mener jeg pga. mine personlige erfaringer med mobning på en tidligere arbejdsplads og en tidligere uddannelsesinstitution, at:

Voksenmobning kan være direkte mobning pga. af f.eks. manglende eller ”forkert” uddannelse. Det kan også være forbundet med skjulte dagsordener, uklare rollefordelinger, mindreværd og ikke mindst tabu. Næppe optimale rammer for høj trivsel og god ydeevne… Berøringsangsten gør det svært at håndtere, både for dem, der udsættes for mobning og dem, der står ved siden af.”

Mobning er, som jeg ser det, et komplekst menneskeskabt fænomen, der tapper energi fra en medarbejderstab og fra en klasse. Mobning rammer ikke kun den mobbede – også vidnerne til mobning kan opleve psykiske og fysiske følger af mobningen, og hele arbejdspladsen eller klassen kan dermed opleve mere sygefravær og mindre effektivitet.